Košík
Položky: 0 Spolu: €0.00
Hľadať
US DollarEuroPound Sterling

Kontaktujte nás

Dexion, spol. s r.o.
Bratislava Logistics Park, Hala B 
Diaľničná cesta 5
903 01 Senec
Slovakia 

Naše webové lokality

Dexion SK

Ľahký konzolový system

Ľahký konzolový system

Nájdete nás na adrese

            

PLATBA A DODÁVKA

Platby za produkty sa realizujú bankovým prevodom a platbou v hotovosti pri preberaní zásielky.

Poplatok za doručenie sa vypočítava samostatne v závislosti od hmotnosti produktov.

Tento dokument udeľuje externým používateľom prístup k ustanoveniam v spojitosti so zmluvnými podmienkami používania predajnej webovej lokality Dexion (http://obchod.dexion.sk/).
Predajnú webovú lokalitu Dexion (http://obchod.dexion.sk/)
prevádzkuje spoločnosť Dexion, spol. s r.o. so sídlom na adrese Chmeľová dolina 163/27 949 01 NITRA, Slovensko s nasledujúcimi fiškálnymi identifikačnými údajmi: SK 2020150792. Používanie tejto webovej lokality (vrátane prístupu, surfovania a nákupu produktov z tejto webovej lokality) predstavuje implicitný súhlas s dodržiavaním zmluvných podmienok uvedených v tomto dokumente, so všetkými následkami a dôsledkami z nich vyplývajúcimi.
Správca predajnej webovej lokality Dexion (http://obchod.dexion.sk/) si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto dohody v ľubovoľnom čase a bez predchádzajúceho upozornenia jej používateľov. Používatelia budú mať trvalý prístup k zmluvným podmienkam používania služieb, aby do nich mohli kedykoľvek nahliadnuť.
Obsah webovej lokality a ochrana autorských práv
Obsah tejto webovej lokality nie je možné používať, kopírovať, distribuovať ani prenášať na iné účely ako povoľuje zákon. Extrahovanie informácií s akýmkoľvek následným komerčným využitím okrem vyhotovenia kópie na súkromné účely podľa ustanovení zákona alebo na predaj a licencovanie bez získania predchádzajúceho písomného súhlasu od vlastníka majetku je porušením zmluvných podmienok. 
Taktiež súhlasíte s tým, že nebudete žiadnym spôsobom zasahovať do bezpečnostných prvkov tejto webovej lokality, prvkov zabraňujúcich alebo obmedzujúcich používanie alebo kopírovanie, ani prvkov, ktoré rozširujú obmedzenia používania pre webovú lokalitu a jej obsah.
Pred zakúpením produktu sa uistite, že ste si na stránke výrobcu preštudovali technické údaje a informácie o kompatibilite. Komerčné zostavy medzi kupujúcim a predajnou webovou lokalitou Dexion (http://obchod.dexion.sk/) sa oficiálne riadia štátnou legislatívou o ochrane spotrebiteľa v zmysle uzatvárania a realizácie kontraktu na diaľku.
POZOR! Informácie prezentované na predajnej webovej lokalite Dexion (http://obchod.dexion.sk/) sa vzťahujú len na produkty predávané spoločnosťou Dexion. Naše produktové portfólio sa neustále rozširuje. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa všetky tu prezentované technické a estetické informácie môžu meniť.
Podvody
Za účelom zabezpečenia prístupu k niektorým častiam tejto webovej lokality môže byť nevyhnutné vytvoriť si osobné konto. Týmto vyhlasujete, že na seba preberáte plnú zodpovednosť za všetky aktivity uskutočňované prostredníctvom konta založeného na tejto webovej lokalite. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť odporúčame dôkladne zabezpečiť dôvernosť hesla k vášmu kontu, ako aj iných prístupových údajov. Ak dôjde ku kompromitácii vášho konta, ste povinní o tom okamžite informovať správcu webovej lokality. Predajná webová lokalita Dexion (http://obchod.dexion.sk/) nenesie zodpovednosť za žiadne škody vzniknuté vám alebo tretím osobám vinou neautorizovaného používania príslušného konta.
Relevantné nariadenia
Používateľ používaním predajnej webovej lokality Dexion (http://obchod.dexion.sk/) deklaruje svoj osobný súhlas so skutočnosťou, že slovenské štátne zákony budú riadiť používanie zmluvných podmienok a že všetky rozpory, ktoré môžu vyvstať medzi používateľmi a správcami predajnej webovej lokality Dexion (http://obchod.dexion.sk/) alebo jej spoločníkmi/partnermi/spriaznenými osobami, sa budú riadiť týmito zákonmi. Ak vyvstanú konflikty, najskôr sa uskutoční pokus o ich vyriešenie vzájomnou dohodou a v prípade, ak sa táto cesta preukáže byť nepriechodná, konflikt sa vysporiada na súde v súlade so slovenskou legislatívou.
Dostupnosť služby
Správca predajnej webovej lokality Dexion (http://obchod.dexion.sk/) si vyhradzuje právo na zmenu štruktúry rozhrania ľubovoľnej stránky alebo podstránky predajnej webovej lokality (http://obchod.dexion.sk/) v ľubovoľnom čase, so zaručením práva na dočasné alebo trvalé, čiastkové alebo úplné, zastavenie služieb dostupných verejnosti prostredníctvom tejto webovej lokality, a to bez predchádzajúceho upozornenia jej používateľov.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto zmluvných podmienok, neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom špeciálneho kontaktného formulára alebo na e-mailovej adrese Dexion@dexion.sk .

Members of Constructor Group  | Official Dexion website